ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมอบรม 27-28 พฤษภาคม 2566